www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password

ทั้งหมด 54 ข้อมูล
ค้นหา
  แบบฟอร์มภาษาไทย
หนังสือแจ้งขายระยะเวลาทดลองงาน คลิก Download [38]
แบบแจ้งการปรับค่าจ้างประจำปี คลิก Download [74]
แบบแจ้งการปรับค่าแรงรายวัน คลิก Download [39]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับบังคับบัญชา) คลิก Download [68]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฝ่ายผลิต) คลิก Download [37]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฝ่ายผลิต) คลิก Download [34]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับปฏิบัติการ) คลิก Download [60]
แบบประเมินผลตนเอง คลิก Download [62]
ใบตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการบรรจุ คลิก Download [58]
จดหมายขอบคุณวิทยากร คลิก Download [31]
แบบอนุมัติขอเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก คลิก Download [32]
แบบประเมินผลการฝึกอบรมภายนอก คลิก Download [43]
หนังสือเชิญเพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก Download [20]
แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม คลิก Download [50]
ใบกำกับสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม คลิก Download [59]
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม คลิก Download [21]
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร คลิก Download [30]
หนังสือลาเพื่อไปดำเนินงานของสหภาพฯ คลิก Download [19]
คำสั่งปลดออกจากงาน คลิก Download [50]
บันทึกการเปลี่ยนตัวนายจ้างและโอนย้ายพนักงาน คลิก Download [30]
หน้า 1/3  หน้าถัดไป >>