www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password

ทั้งหมด 54 ข้อมูล
ค้นหา
  แบบฟอร์มภาษาไทย
หนังสือแจ้งขายระยะเวลาทดลองงาน คลิก Download [37]
แบบแจ้งการปรับค่าจ้างประจำปี คลิก Download [73]
แบบแจ้งการปรับค่าแรงรายวัน คลิก Download [38]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับบังคับบัญชา) คลิก Download [67]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฝ่ายผลิต) คลิก Download [37]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฝ่ายผลิต) คลิก Download [33]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับปฏิบัติการ) คลิก Download [59]
แบบประเมินผลตนเอง คลิก Download [61]
ใบตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการบรรจุ คลิก Download [56]
จดหมายขอบคุณวิทยากร คลิก Download [30]
แบบอนุมัติขอเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก คลิก Download [31]
แบบประเมินผลการฝึกอบรมภายนอก คลิก Download [42]
หนังสือเชิญเพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก Download [19]
แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม คลิก Download [50]
ใบกำกับสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม คลิก Download [57]
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม คลิก Download [20]
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร คลิก Download [29]
หนังสือลาเพื่อไปดำเนินงานของสหภาพฯ คลิก Download [18]
คำสั่งปลดออกจากงาน คลิก Download [47]
บันทึกการเปลี่ยนตัวนายจ้างและโอนย้ายพนักงาน คลิก Download [29]
หน้า 1/3  หน้าถัดไป >>