www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password

ทั้งหมด 54 ข้อมูล
ค้นหา
  แบบฟอร์มภาษาไทย
หนังสือแจ้งขายระยะเวลาทดลองงาน คลิก Download [39]
แบบแจ้งการปรับค่าจ้างประจำปี คลิก Download [76]
แบบแจ้งการปรับค่าแรงรายวัน คลิก Download [40]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับบังคับบัญชา) คลิก Download [69]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฝ่ายผลิต) คลิก Download [38]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฝ่ายผลิต) คลิก Download [35]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับปฏิบัติการ) คลิก Download [61]
แบบประเมินผลตนเอง คลิก Download [63]
ใบตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการบรรจุ คลิก Download [60]
จดหมายขอบคุณวิทยากร คลิก Download [32]
แบบอนุมัติขอเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก คลิก Download [33]
แบบประเมินผลการฝึกอบรมภายนอก คลิก Download [44]
หนังสือเชิญเพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก Download [21]
แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม คลิก Download [51]
ใบกำกับสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม คลิก Download [62]
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม คลิก Download [22]
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร คลิก Download [31]
หนังสือลาเพื่อไปดำเนินงานของสหภาพฯ คลิก Download [20]
คำสั่งปลดออกจากงาน คลิก Download [52]
บันทึกการเปลี่ยนตัวนายจ้างและโอนย้ายพนักงาน คลิก Download [31]
หน้า 1/3  หน้าถัดไป >>