จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   ข่าวประจำวัน
 
ข้อมูลป้อนกลับ 360 องศา
วันที่ : 18 เมษายน 2555

ข้อมูลป้อนกลับ 360 องศา เป็นกระบวนการประเมินตนเองด้วยชุดของเงื่อนไขหรือคำถามชุดหนึ่ง  โดยให้หัวหน้างาน  ลูกน้องโดยตรง รวมทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน และก็จะให้ประเมินตัวเองด้วยเช่นกัน   ผู้ถูกประเมินจะได้รับผลวิเคราะห์ความแตกต่างที่เกิดจากที่เขามองตัวเองเปรียบเทียบกับที่คนอื่น ๆ มองเขา   ซึ่งข้อมูลป้อนกลับ 360 องศาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการกำหนดแผนในการพัฒนาและการสอนงานเข้าไว้ด้วย

จะเรียกผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินว่าอย่างไร จึงจะเข้าใจได้ง่าย
คำว่า ผู้ถูกประเมิน (ผู้ที่ได้รับการประเมิน) และ ผู้ประเมิน (ผู้ที่ประเมินคนอื่น) อาจทำให้ดูสับสน  จึงขอใช้คำว่า ผู้ได้รับข้อมูลป้อนกลับ แทน ผู้ถูกประเมิน และ ผู้ให้ข้อมูล แทน ผู้ประเมิน น่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่า

ข้อมูลประเภทใดที่เป็นจุดประสงค์ในการสำรวจ

  • ความรู้   - ความรอบรู้ในงาน อุตสาหกรรม และบริษัท
  • ทักษะ -  ความชำนาญในงาน
  • พฤติกรรม - รูปแบบที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  (ความกระตือรือล้น, การมองโลกในแง่ดี)ไม่ใช่บุคลิกลักษณะส่วนตัวหรือท่าทาง  

ประโยชน์ของข้อมูลป้อนกลับ 360 องศา
สำหรับตัวผู้ได้รับข้อมูลป้อนกลับ:

 • ได้รับรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองและรู้ว่าคนอื่นๆมองตัวเขาอย่างไร 
 • รู้ถึงจุดอ่อนที่ตนเองไม่ทราบ
 • ข้อมูลป้อนกลับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้
 • ผู้ได้รับข้อมูลป้อนกลับจะสามารถบริหารจัดการผลงานและเส้นทางอาชีพของตนเองได้ดีขึ้น
 • ได้ทราบถึงระดับของทักษะด้านที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรงของตนเอง เช่น การบริหารเวลา  การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

สำหรับทีมงาน:

 • ทำให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
 • ระดับของความไว้ใจและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมดีขึ้น เนื่องจากแต่ละคนสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวได้
 • บรรยากาศในทีมดีขึ้น เนื่องจากแต่ละคนค้นพบว่าจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างไร และ ตัวเองต้องการให้คนอื่นปฏิบัติกับตนอย่างไร  
 • สนับสนุนทีมงานด้วยการทำให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
 • เพิ่มความมีประสิทธิภาพของทีม

สำหรับองค์กร:

  • ทำให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงหัวข้อที่ทำการสำรวจเข้ากับสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำขององค์กรและค่านิยมขององค์กร  
  • ทำให้การพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานดีขึ้น
  • สามารถเลื่อนตำแหน่งจากบุคลากรภายในบริษัท
  • ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าด้วยการจัดให้มีหัวข้อประเมินที่ให้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วย
  • จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลป้อนกลับ 360 องศาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 • ผู้ที่มีส่วนร่วม
         เดิม 
  : ผู้เข้าร่วมได้แก่   ผู้บริหาร         ปัจจุบัน: ทุกคน ทุกระดับ ในองค์กร
 • สื่อที่ใช้
         เดิม 
  : สือ ได้แก่ แบบฟอร์มกระดาษ    ปัจจุบัน: ใช้แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.