จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   ข่าวประจำวัน
 
ทำสัญญาจ้างพนักงานรายเดือนโดยจ่ายค่าจ้างสัปดาห์ละครั้งในระหว่างทดลองงาน
วันที่ : 25 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริง
นายจ้างว่าจ้างลูกจ้างเป็นพนักงานรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  กำหนดระยะทดลองงาน 120 วัน
2.  ข้อบังคับการทำงานของนายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างเดือนละหนึ่งครั้งทุกสิ้นเดือน
3.  นายจ้างได้ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างใหม่  โดยระบุตกลงจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ในระหว่างทดลองงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แทนการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  และเมื่อผ่านการทดลองงานแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานคือ เดือนละ 1 ครั้ง
4.  นายจ้างบอกเลิกจ้างลูกจ้างในระหว่างทดลองงาน เนื่องจากไม่ผ่านการทดลองงาน  โดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้าง 1 งวดการจ่ายเงินคือ 7 วัน

ประเด็นวินิจฉัย
การ ทำสัญญาจ้างในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานใหม่ในระหว่างทดลองงาน ต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 มาตรา 20 บัญญัติว่า “เมื่อ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้าง ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้าง แรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า”

การ ทำสัญญาจ้างในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานใหม่ในระหว่างทดลองงาน ต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20 บัญญัติว่า
“เมื่อ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยว กับสภาพการจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า”
            แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติต่อเนื่องจากมาตรา 13 ถึงมาตรา 19 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง  และมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แล้วนายจ้างนำไปจดทะเบียนอันมีผลบังคับทั้งสองฝ่ายแล้ว  ซึ่งจะห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 20 จึงหมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น   
            ดังนั้น การที่นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างใหม่ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มิได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องจึงสามารถกระทำได้   เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ งานของนายจ้าง เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 ซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติให้ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่นายจ้างต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  309/2550


 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.