จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   บทความสาระน่ารู้
 
เรื่องน่าหนักใจของ HR ในงานเลี้ยงของบริษัท
วันที่ : 25 เมษายน 2555

ในการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทนั้น  มักจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  นับเป็นเรื่องที่ทำความความลำบากใจแก่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ  โดยเฉพาะเมื่อมีการเสริฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่ง ในความเป็นจริงแล้ว หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็คือเป็นผู้ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างผล ประโยชน์ของบริษัทกับการทำให้พนักงานมีชีวิตการทำงานที่ดี

หน้าที่สำคัญพื้นฐานประการหนึ่งของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็คือ การช่วยฝ่ายบริหารในการสร้างสภาพและวัฒนธรรรมการทำงานที่ดี   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์กรและการพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ดี  การสังสรรค์ในเทศกาลของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร  หลักการสำคัญสำหรับการจัดงานสังสรรค์ในเทศกาลไม่ควรที่จะให้พนักงานรู้สึกว่า เป็นเรื่องของศาสนาหรือวัฒนธรรม  เทศกาลในการเฉลิมฉลองก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเป็นโอกาสในการสื่อข้อความถึงพนักงาน  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องมั่นใจว่า งานเลี้ยงสังสรรค์นั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะทางบวกและบรรลุเป้าหมายของการจัดงาน  และ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับรู้ถึง พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูงและเป็นแบบอย่างที่ดี และอาจจะเป็นโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องในงานด้วยในลักษณะสร้างสรรค์ แต่พยายามพูดถึงไม่มากนัก  การสังสรรค์เนื่องในเทศกาลที่ได้ผลดี ก็คือการที่แต่ละคนทิ้งบทบาทหน้าที่ “หัวโขน” ที่ตนเองมีอยู่ในบริษัท  เพื่อได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนพนักงานและมีโอกาสทำความรู้จักพูดคุยกับเพื่อนต่างหน่วยงาน  ซึ่งเป็นลักษณะของการสังสรรค์มากกว่าเป็นการประชุมของบริษัท

สำหรับ การดื่มแอลกอฮอล์ในงานนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานของบริษัทในทุกระดับชั้นควรจะได้รับการอบรม หรือได้รับทราบถึงแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นในงาน อาจโดย

  1. สื่อสารให้พนักงานทราบว่า การร่วมงานสังสรรค์นี้เป็นไปโดยสมัครใจ และควรแจ้งกำหนดการที่ชัดเจนว่า งานจะเสร็จสิ้นในเวลาใด  และเพื่อเป็นการลดความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น   พนักงานจะต้องตระหนักว่า บริษัทอาจใช้มาตรการทางวินัยแก่พนักงานที่มึนเมา มีเหตุวิวาท หรือมีปัญหากับผู้อื่น
  2. ไม่อนุญาตให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานซื้อเครืองดื่มมึนเมาให้แก่พนักงานในระหว่างงานเลี้ยงหรือเมื่อเลิกงานไปแล้ว   และผู้บริหารก็ไม่ควรไปร่วมดื่มกับพนักงานหลังงานเลี้ยงด้วย  เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เป็นเรื่องของงานเลี้ยงของบริษัท หรือเป็นเรื่องของการไปฉลองต่อกันเองของพนักงาน
  3. ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ควรมีการมอบหมายให้มีผู้คอยสอดส่อง เพื่อสังเกตการณ์ว่ามีพนักงานคนใดกำลังจะมีทีท่าไม่เหมาะสมหรือมีอาการมึนเมา   และต้องมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการมอบหมายได้รับการฝึกในการเข้าไปจัดการและนำพนักงานกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
  4. ฝ่ายบริหารเองจะต้องตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้  เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ที่อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นตัวพนักงานเองหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง   กฎหมายกองทุนเงินทดแทนกรณีที่เกิดเหตุในงานเลี้ยงของบริษัท   บริษัทไม่ควรละเลยใน การใช้มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมไม่ให้พนักงานเกิดปัญหา หรือเกิดการล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นผลจากปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกิน ไปในงานเลี้ยง

             นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคจะต้องตระหนักรู้ถึงโอกาสในการเกิดความผิดพลาดใดๆขึ้น  แม้ว่า สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบหลักและเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัยของพนักงานโดยตรงก็ตาม   แต่เมื่อคิดจะจัดงานสังสรรค์ใดของบริษัท  ควรจะได้มีการวางแผนดีๆ เพื่อผลที่ได้รับจากการจัดงานเป็นไปในทางสร้างสรรค์  ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานที่ทำงาน  และพนักงานรู้สึกสนุก และปลอดภัยด้วย

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.