จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
  
 
หัวหน้างานกับการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงาน
วันที่ : 23 มกราคม 2558

 

 ความทั่วไป
       บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินกิจการไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การสร้างสภาพและบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมด้วยการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาด้านบุคลากรได้เป็นอย่างดี

        กระบวนการในการรับฟังข้อร้องเรียนของพนักงาน เป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารจากระดับล่างสู่ระดับบน ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับงาน หรือความมั่นคงในงานของพนักงาน ซึ่งการร้องเรียนของพนักงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรจะต้องพิจารณา และดำเนินการแก้ไข เยียวยา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นธรรม ซึ่งก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีและความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน  เมื่อข้อเรียกร้องของพวกเขาได้รับการใส่ใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็จะเป็นการยุติความคับข้องใจได้เป็นอย่างดี  การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อร้องเรียนนั้น หากจัดการได้ไม่ดีพอ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรได้  พนักงานอาจยกประเด็นปัญหาที่ไม่ได้รับการสนใจสู่การร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ หรือ ในกรณีที่มีสหภาพแรงงาน ก็จะร้องเรียนสหภาพฯเพื่อนำเรื่องเข้าสู่ระบบการพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นทางการกับบริษัทต่อไป  ซึ่งหากเรื่องดำเนินมาถึงส่วนนี้แล้ว การยุติปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีความละเอียดซับซ้อนและใช้เวลามากขึ้นในการแก้ไขปัญหา

         หัวหน้างานนับเป็นบุคคลแรกที่มีความใกล้ชิดและสัมผัสกับปัญหาเบื้องต้นต่าง ๆ  และจะเป็นผู้ที่จะต้องรับเรื่องราวร้องเรียนและเรื่องทุกข์ใจของพนักงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร เข้าใจกลไกของปัญหา ตลอดจนการรับมือและจัดการกับข้อร้องเรียนให้กับพนักงานก่อน เพื่อเป็นการระงับปัญหาเสียตั้งแต่เบื้องต้น ก่อนที่มันจะพัฒนาไปเป็นการร้องทุกข์ที่ต้องใช้กลไกซับซ้อนมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา

รูปแบบและวิธีการสัมมนา

  • 1.    เป็นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม และ กรณีศึกษา (case study)
  • 2.    การทำกิจกรรมกลุ่ม (workshop) ภายในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มและนำความคิดที่ได้จากการบรรยาย มาช่วยกันระดมความคิดเพื่อฝึกปฏิบัติตามสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ เพื่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. 1.     แนวคิดและนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
  2. 2.     บทบาทของหัวหน้างานกับงานด้านแรงงานสัมพันธ์
  3. 3.     ชนิดของปัญหาและข้อร้องเรียนของพนักงาน
  4. 4.     เทคนิคและวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของพนักงาน
  5. 5.     แนวทางในการดำเนินการกับข้อร้องเรียนตามสภาพการปฏิบัติงานจริง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

  1. 1.     เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นกลไกในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
  2. 2.     เข้าใจธรรมชาติ กลไกของการร้องเรียนและการจัดการกับข้อร้องเรียน
  3. 3.     สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ผู้ที่ควรเข้ารับการสัมมนา
         ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการสัมมนา
            6 ชั่วโมง

สถานที่จัดฝึกอบรม
            The Palazzo Hotel ใกล้สถานี MRT ห้วยขวาง

 

ประเภท

อัตราคนละ

บวก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลบ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

จ่ายสุทธิ

สมาชิก
www.one-stophr.com

2,000

140

60

2,080

ชำระล่วงหน้า10 วันขึ้นไป

2,100

147

63

2,184

ทั่วไป

2,200

154

66

2,288


1. กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามบริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ซอยลาดพร้าว 1 ถนน  
    ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105548119078    
    กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรมด้วย หากไม่มี บริษัทขอเก็บภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายคืน  
     เต็มตามจำนวน

2.  กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
    - ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรได้ โดยแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 1 วัน
    - กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันบริษัทขอสงวนสิทธิคืนค่าลงทะเบียนและการโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นๆ
    

<!--[if gte mso 9]>

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.