จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 

 

Payroll Outsourcing
เป็นบริการจัดทำเงินเดือนให้กับพนักงาน  นอกจากการจัดทำเงินเดือน  เพื่อคำนวณภาษี  นำส่งประกันสังคม  สรรพากร  สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนแล้ว   เรายังบริการให้คำปรึกษาในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  cละมีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆอยู่เสมอ
            สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม   การใช้บริการ Payroll Outsourcing จะช่วยลดความสูญเสียเวลาในการจัดทำเงินเดือน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง   ทำให้มีเวลาในการบริหารงานด้านอื่นสำหรับธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่
            ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านบุคลากร  Software  Hardware ที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องเป็นกังวลกับความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  เพราะเราจะติดตามและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการคำนวณค่าจ้างให้ถูกต้องและทันสมัยตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอยู่เสมอ

บริการ Payroll Outsourcing

     -  บริการจัดเก็บประวัติพนักงาน
     -  จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษี  ประกันสังคม กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     -  จัดส่งรายงาน  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือ   สถาบันการเงิน
     -  จัดทำสถิติ และข้อมูลต่างๆ

ประโยชน์ของการใช้ Payroll Outsourcing

      -  ลดการลงทุนด้าน Software
      -  ลดการลงทุนด้าน Hardware  ไม่ว่าจะเป็น Computer   หรือ Printer
      -  ลดบุคลากรในการจัดทำเงินเดือน และจัดส่งรายงานกับ   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      -  การรักษาความลับของลูกค้า

ขั้นตอนการจัดทำ Payroll แต่ละงวด

 
ลูกค้าส่งรายละเอียดตามที่ระบุ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ตรวจสอบและประมวลผล
ส่งรายงานให้ลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ลูกค้าตรวจสอบและยืนยัน
จัดทำรายงานต่างๆส่งให้ลูกค้า
ส่งข้อมูลให้ธนาคาร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สรรพากร  และ ประกันสังคม

บริการเสริมพิเศษ

 
จัดเก็บประวัติพนักงาน
จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลพนักงาน
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.