จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
 
คุณเคยประสบปัญหาจากงานแปลเอกสารเช่นนี้หรือไม่
งานด่วน แต่คนที่มีหน้าที่แปลในองค์กรไม่ว่าง
ไม่มีคนที่มีหน้าที่แปลโดยตรงในองค์กร
จ้างแปล แต่ได้งานไม่ตรงความหมาย อ่านไม่เข้าใจ

        เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์จริงจากการใช้ภาษาในการปฏิบัติงานประจำวัน   ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อความและเนื้อหาของเอกสารได้ตรงกับความหมาย   เพราะในการแปลเอกสาร   นอกจากผู้แปลจะสามารถอ่านและเข้าใจในภาษาที่แปลเป็นอย่างดีแล้ว   ผู้แปลยังต้องเข้าใจวัฒนธรรมของภาษาอีกด้วย   และโดยเฉพาะการแปลงานทางด้านเทคนิคหรือวิชาชีพเฉพาะ หากผู้แปลเป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวโดยตรงก็จะทำให้การถ่ายทอดความหมายในเนื้อหาได้ถูกต้องตรงกับความหมายที่แท้จริง เอกสารที่รับแปล   ได้แก่

 

ENGLISH TRANSLATION

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับ
     1. ความยากง่ายของเนื้อหา
     2. เนื้อหาที่ต้องการวิชาชีพเฉพาะใน
         การแปล
     3.จำนวนคำในเอกสาร
     4. เวลาที่จะใช้ในการทำงาน
อกสารทางด้านทรัพยากรบุคคล
    1. ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
    2. คู่มือพนักงาน
    3. คู่มือการปฏิบัติงาน
    4. ประกาศ /คำสั่ง/ บันทึกข้อความ/ข่าวสารภายใน
    5. รายงานการประชุม
    6. เอกสารเกี่ยวกับการจ้าง / สัญญาว่าจ้าง
    7. เอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงาน
    8. คำบรรยายลักษณะงาน 
    9.แบบฟอร์ม เอกสาร ฯลฯ
เอกสารทางธุรกิจ
    1. รายงานประจำปี
    2. รายงานการประชุม
    3. รายงานทางการเงิน
    4. เอกสารการนำเสนอต่างๆ
    5 .แคตตาล๊อคสินค้า
    6. ใบเสนอราคา  ฯลฯ
เอกสารทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
เอกสารด้านวิศวกรรม

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด
33/41 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-513-7445, 02-511-3903
E-mail:
marketing@one-stophr.com
www.one-stophr.com
www.shethai.com

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.