จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 

Visa-Work permit Service

คนต่างด้าวที่จะประกอบอาชีพในประเทศไทยได้จะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตทำงาน    เรามีบริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
งานบริการ
ขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
ต่อใบอนุญาตทำงานครบปี  
เปลี่ยนแปลง /แก้ไขใบอนุญาตทำงาน
แจ้งออก /คืนเล่มใบอนุญาตทำงาน
วีซ่า (Visa)

งานบริการ

ต่อ Non-Immigrant Visa "B"
ต่อ Non-Immigrant Visa "O"
ต่อวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย(Retirement Visa)
ต่อ Investment Visa
เปลี่ยนประเภทวีซ่าจาก Tourist หรือ Transit Visa  เป็น Non-Immigrant "B"
ต่อ หรือขยายเวลาตามใบอนุญาตเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย       
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.