จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
หน้าหลักเว็บบอร์ด
คำถาม : กรรมการผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไม่ต้องส่งประกันสังคม ใช่หรือไม่


โพสต์ : 1
ทางประกันสังคมพื้นที่แจ้งให้ไปรับเงินคืนเนื่องจากเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นนายจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ม.5
ทราบว่ามีข้อหารือภายในและได้มีการแจ้งให้นายจ้างทราบบ้างแล้ว แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักการใดที่ชัดเจนจึงไม่สามารถแจ้งให้ทางกรรมการบริษัทเข้าใจได้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
โดย : Admin    วันที่ : 2015-01-14 09:43   

 ความเห็น  1


โพสต์ : 1
ก็คงต้องอธิบายตามคำจำกัดความในพรบ.ประกันสังคม ว่า กก.ผจก.เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง (บริษัท) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จึงมีฐานะเป็นนายจ้าง ไม่ใช่ ลูกจ้าง



มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติปกส.

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้าง โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย



มาตรา ๓๓ ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน
โดย : HR-Oldi.Goldi    วันที่ : 1---0-2015 07:32   

แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน


 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.